Nasz zespół

piątek, 02, wrzesień 2016

Justyna Żukowska -Gołębiewska - Prezeska Zarządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Janeczek - Wiceprezeska Zarządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Zych-Nowacka - Skarbniczka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O nas

piątek, 02, wrzesień 2016

Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych "Dla Naszych Dzieci" zostało powołane do życia przede wszystkim w celu wprowadzenia zmian w ustawodawstwie polskim, które wpłyną na poprawę sytuacji dzieci wychowywanych przez jednego rodzica. Jesteśmy grupą rodziców, którzy działając w interesie swoich pociech napotkali mur na drodze egzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji. Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne metody zmobilizowania dłużników alimentacyjnych i czujemy się zrzuceni na margines prawa.

W wielu przypadkach nasz dochód jest za wysoki aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego a zbyt niski by godnie żyć. Rodzice zobowiązani do łożenia na swoje dzieci, uchylają się od swoich obowiązków, ukrywają swoje dochody, lawirują miedzy przepisami i śmieją się nam i naszym dzieciom prosto w twarz . Pozostawieni jesteśmy sami sobie, ukarani za to że pracujemy, wychowujemy dzieci i próbujemy zacząć normalne życie po koszmarze jakim często był poprzedni związek.Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi nam o to aby Państwo płaciło nam alimenty.

Chcemy, aby Państwo stanęło w obronie nas i naszych dzieci. Żeby skutecznie zmobilizowało dłużnika alimentacyjnego! Chcemy, aby władze przyjrzały się kwestii rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy często zmuszeni są do działań poniżej godności człowieka, którzy swoim dzieciom musza odmawiać dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych, odpoczynku wakacyjnego czy rozrywek z których korzystają ich rówieśnicy.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 71. mówi: „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.” Chcemy zatem, aby Państwo wywiązało się ze swoich obowiązków, tak jak my staramy się to robić dbając o wychowanie kolejnego pokolenia Polaków.

Szukamy ludzi, którzy też maja podobne problemy i chcą to zmienić. Chcą to zmienić - nie siedzieć i narzekać!

Nasze cele

piątek, 27, listopad 2015 Katarzyna Tatar

Pragniemy zmiany nastawienia i postrzegania problemu niealimentacji dzieci przez polskie społeczeństwo.  Widzimy potrzebę prowadzenia w tym celu stałej kampanii społecznej uświadamiającej społeczeństwo polskie, że to dzieci są największymi ofiarami niepłacenia alimentów przez jednego z rodziców.   

Dążymy do tego by Rządzący dokonali zmian w prawie, które zapewnią znaczną poprawę skuteczności ściągalności alimentów należnych dzieciom. 

Pragniemy zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego dzieci do otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego w przypadku ich bezskutecznej egzekucji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.*

 

* Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Art.9 pkt. 2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia te, to pożyczka dla dłużnika alimentacyjnego, w czasie kiedy nie jest w stanie wywiązywać się z jakiegos powodu ze swego obowiązku. Pożyczkę tą dłużnik ma obowiązek zwrócić spowrotem do Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Statut

czwartek, 26, listopad 2015

STATUT

STOWARZYSZENIA POPRAWY SPRAW ALIMENTACYJNYCH

„DLA NASZYCH DZIECI”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie​ ​ nosi​ ​ nazwę:​ ​ „Stowarzyszenie​ ​ Poprawy​ ​ Spraw​ ​ Alimentacyjnych​ ​ –​ ​ Dla Naszych​ ​ Dzieci”​ ​ w​ ​ dalszych​ ​ postanowieniach​ ​ statutu​ ​ zwane​ ​ Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie​ ​ może​ ​ posługiwać​ ​ się​ ​ skróconą​ ​ nazwą​ ​ Stowarzyszenie​ ​ Dla​ ​ Naszych Dzieci

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi 91-463, ul. Żurawia 10/47. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 5.

1.Działalność​ ​ Stowarzyszenia​ ​ oparta​ ​ jest​ ​ przede​ ​ wszystkim​ ​ na​ ​ pracy​ ​ społecznej​ ​ członków. Pracę​ ​ tą​ ​ wykonują​ ​ na​ ​ rzecz​ ​ Stowarzyszenia​ ​ nieodpłatnie,​ ​ a​ ​ jej​ ​ efekty​ ​ są​ ​ wkładem​ ​ w​ ​ dorobek Stowarzyszenia,​ ​ w​ ​ tym​ ​ między​ ​ innymi​ ​ należne​ ​ im​ ​ prawa​ ​ autorskie​ ​przekazują​ ​ na​ ​ rzecz Stowarzyszenia.

2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym  swoich​ ​ członków.

3.Działalność​ ​ Stowarzyszenia​ ​ mogą​ ​ wspierać​ ​ ochotniczo​ ​ i​ ​ bez​ ​ pobierania​ ​ wynagrodzenia osoby​ ​ niebędące​ ​ jego​ ​ członkami​ ​ (wolontariusze).

§ 6.

Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne. Ustanawiać swoje filie lub oddziały nie posiadające odrębnej osobowości prawnej na terenie całego kraju.

§ 7.

Stowarzyszenie  może używać znaku i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz osób wychowujących dzieci

2. Działania na rzecz zniesienia niekorzystnych rozwiązań w przyznawaniu i odbieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3. Działania prowadzące do zaostrzenia zasad mobilizujących dłużników alimentacyjnych do regulowania swoich zobowiązań

4. Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym

5. Działanie na rzecz polityki prorodzinnej

6. Działania mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowania ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci

7. Ochrona praw kobiet i mężczyzn, ochrona praw dziecka, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także  rozwój​ ​ demokracji

- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja 
- prawa dziecka 
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn,

8. Integracja​ ​ środowiska​ ​rodziców,

9. Kształtowanie​ ​ poczucia​ ​ odpowiedzialności​ ​ za​ ​ ochronę​ ​ praw​ ​ człowieka,

11. Działania na rzecz międzynarodowej integracji kobiet i mężczyzn oraz rozwijania kontaktów i  współpracy​ ​ między​ ​ społeczeństwami,

12. Edukacja​ ​ i​ ​ rozwój​ ​ kobiet, mężczyzn oraz dzieci,

13. Wsparcie​ ​ w​ ​ kwestiach​ ​ spraw​ ​ rodzinnych​,

14. Zbliżanie​ ​ pokoleń,

15. Poradnictwo​ ​ obywatelskie​ ​ i​ ​ doradztwo​ ​ psychospołeczne,

16. Działalność​ ​ charytatywna,

17. Ochrona​ ​ i​ ​ promocja​ ​ zdrowia​ ​ kobiet, mężczyzn oraz dzieci​ ​

18. Edukacja​ ​ pracowników Administracji publicznej oraz służb,

19. Aktywizacja​ ​ zawodowa​ ​ kobiet oraz mężczyzn

20. Edukacja​ ​ seksualna,

21. Działalność​ ​ w​ ​ sferze​ ​ kultury, sztuki i tradycji

- muzyka 
- taniec 
- sztuki wizualne, wzornictwo 
- animacja społeczno - kulturalna 
- edukacja kulturalna

22. Przeciwdziałanie​ ​ patologiom​ ​ społecznym - Ochrona zdrowia - profilaktyka uzależnień, 23.budowanie​ ​ nowoczesnej​ ​ świadomości​ ​ kobiet i mężczyzn,

24. Promocja​ ​ i​ ​ organizacja​ ​ wolontariatu.

25. Wsparcie dla Organizacji pozarządowych
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia 
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów 
- księgowość, zarządzanie finansami 
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania 
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków 
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

26. Działania na rzecz rynku pracy, aktywizacja zawodowa, integracja, reintegracja,
27 . Działalność Międzynarodowa na rzecz integracji europejskiej

§ 9.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi zmierzającą​ ​ do​ ​ realizacji​ ​ celów statutowych,

2. Zabieranie poprzez swoich przedstawicieli głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym w sprawach będących przedmiotem działania stowarzyszenia

3. Udział w pracach nad wprowadzeniem nowych ustaw, przepisów i podjęciem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

4. Wspieranie opiekunów wychowujących dzieci

5. Organizowanie debat na forum publicznym dotyczących celowości zmian w ustawie o funduszu alimentacyjnym

6. Współpraca z mediami w celu zapoznania opinii publicznej z problemami wynikającymi z obecnej ustawy o funduszu alimentacyjnym.

7. Organizację​ ​ programów​ ​ edukacyjnych,​ ​ warsztatów​ twórczych,​ ​ dyskusji,​ ​ wykładów, kursów,​ ​ odczytów,​ ​ wydarzeń​ ​ kulturalnych,​ ​ konferencji,​ ​ spotkań​ ​ oraz​ ​ akcji protestacyjnych​ ​ służących​ ​ celom​ ​ statutowych,

8. Opiniowanie​ ​ aktów​ ​ prawnych​ ​,

9. Lobbing​ ​ na​ ​ rzecz​ ​ realizacji​ ​ celów​ ​ statutowych,

10. Współpracę​ ​ z​ ​ polskimi​ ​ i​ ​ zagranicznymi​ ​ organizacjami​ ​ pozarządowymi​ ​ o​ ​ podobnym charakterze​ ​ i​ ​ celach,​ ​ nawiązywanie​ ​ kontaktów​ ​ oraz​ ​ współpracy​ ​ ze​ ​ społecznościami​ ​ z innych​ ​ krajów,​ ​ w​ ​ tym​ ​ poprzez​ ​ współpracę​ ​ z​ ​ organizacjami​ ​ polskimi​ ​ i międzynarodowymi​ ​ w​ ​ zakresie​ ​ celów statutowych,

11. Promocję​ ​ i​ ​ wspieranie​ ​ działań​ ​ na​ ​ rzecz​ ​ integracji​ ​ i​ ​ współpracy​ ​ międzynarodowej,

12. Organizację​ ​ poradnictwa​ ​ obywatelskiego,​ ​ psychologicznego​ ​ i​ ​ społecznego,

13. Organizację​ ​ punktów​ ​ nieodpłatnej​ ​ pomocy​ ​ prawnej​ ​ oraz​ ​ podejmowanie​ ​ działań zwiększających​ ​ świadomość​ ​ prawną​ ​ społeczeństwa,

14. Organizacja​ ​ kampanii​ ​ i​ ​ akcji​ ​ informacyjnych​ ​ oraz​ ​ piarowych​ ​ promujących​ ​ cele statutowe,

15. Udział​ ​ w​ ​ krajowych​ ​ i​ ​ międzynarodowych​ ​ projektach​ ​ służących​ ​ realizacji​ ​ celów statutowych,

16. Prowadzenie​ ​ stron​ ​ internetowych​ ​ o​ ​ tematyce​ ​ związanej​ ​ z​ ​ celami​ ​ statutowymi,

17. Wspieranie​ ​ i​ ​ promowanie​ ​ działalności​ ​ badawczo-naukowej​ ​ wspomagającej​ ​ realizację celów​ ​ statutowych,

18. Współpraca​ ​ ze​ ​ środkami​ ​ masowego​ ​ przekazu​ ​ i​ ​ sektorem​ ​ gospodarczym,​ ​ a​ ​ także​ ​ z osobistościami​ ​ życia​ ​ publicznego​ ​ zainteresowanymi​ ​ problemami​ ​ kobiet, mężczyzn oraz dzieci,

19. Organizowanie​ ​ działań​ ​ dobroczynnych,

20. Organizowanie​ ​ samopomocowych​ ​ form​ ​ rozwiązywania​ ​ problemów​ ​ społecznych,

21. Tworzenie​ ​ i​ ​ prowadzenie​ ​ infrastruktury​ ​ zapewniającej​ ​ realizację​ ​ celów​ ​ statutowych,

22. Prowadzenie​ ​ baz​ ​ danych​ ​ związanych​ ​ tematycznie​ ​ z​ ​ celami​ ​ statutowymi,

23. Prowadzenie​ ​ działalności​ ​ informacyjnej,​ ​ promocyjnej,​ ​ szkoleniowej,​ ​ wydawniczej służącej​ ​ realizacji​ ​ celów​ ​ statutowych,

24. Organizowanie​ ​ i​ ​ prowadzenie​ ​ stałych​ ​ i​ ​ okazjonalnych​ ​ akcji​ ​ finansujących​ ​ działalność statutową​ ​ Stowarzyszenia,

25. Organizowanie​ ​ czasu​ ​ wolnego​ ​ dla​ ​ kobiet​ ​ i​ ​ ich​ ​ rodzin,

26. Pozyskiwanie​ ​ środków​ ​ na​ ​ realizację​ ​ zadań​ ​ statutowych​ ​ Stowarzyszenia​ ​ od​ ​ instytucji oraz​ ​ z​ ​ funduszy​ ​ krajowych​ ​ i​ ​ zagranicznych.

 

§ 10.

Odbiorcami są:

- Społeczność lokalna

- Organizacje pozarządowe

- Rodziny

- Dzieci

- Bezrobotni

- Osoby niepełnosprawne

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu.

§ 17.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek.

§ 21.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. śmierci członka Stowarzyszenia

3. wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu nie płacenia składek przez trzy kwartały,

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 25.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W sprawie, o której mowa w ust. 1, odwołanie składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni, od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu uchwały o pozbawieniu członkostwa. Walne Zgromadzenie rozpatrzy takie odwołanie w terminie 30 dni otrzymania go. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna”

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 26.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

§ 27.

Kadencja​ ​ władz.​ ​ Kadencja​ ​ wszystkich​ ​ władz​ ​ wybieralnych​ ​ Stowarzyszenia​ ​ trwa cztery​ ​ lata,​ ​ a​ ​ ich​ ​ wybór​ ​ odbywa​ ​ się​ ​ w​ ​ głosowaniu​ ​ jawnym​ ​ bezwzględną​ ​ większością głosów​, ​ to​ ​ jest​ ​ 50%​ ​ +1​ ​ głos​ ​ „za”​ ​ w​ ​ obecności​ ​ minimum​ ​ połowy​ ​ liczby​ ​ członków chyba,​ ​ że​ ​ dalsze​ ​ postanowienia​ ​ statutu​ ​ stanowią​ ​ inaczej.

§ 28.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze

postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 29.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 30.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31.

Walne​ ​ Zgromadzenie​ ​ Członków​ ​ zwyczajne​ ​ jest​ ​ zwoływane​ ​ raz​ ​ na​ ​ dwa​ ​ lata​ ​ przez Zarząd​ ​ Stowarzyszenia.​ ​ Termin​ ​ i​ ​ miejsce​ ​ obrad​ ​ Zarząd​ ​ podaje​ ​ do​ ​ wiadomości wszystkich​ ​ członków​ ​ ​ ​ co​ ​ najmniej​ ​ na​ ​ 7​ ​ dni​ ​ przed​ ​ terminem​ ​ zgromadzenia.​ ​ W przypadku​ ​ stwierdzenia​ ​ udziału​ ​ zbyt​ ​ małej​ ​ ilości​ ​ członków,​ ​ ustala​ ​ się​ ​ drugi​ ​ termin zgromadzenia​ ​ w​ ​ tym​ ​ samym​ ​ dniu,​ ​ 15​ ​ min​ ​ później.

§ 32.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. ​ W przypadku​ ​ stwierdzenia​ ​ udziału​ ​ zbyt​ ​ małej​ ​ ilości​ ​ członków,​ ​ ustala​ ​ się​ ​ drugi​ ​ termin zgromadzenia​ ​ w​ ​ tym​ ​ samym​ ​ dniu,​ ​ 15​ ​ min​ ​ później.

§ 33.

Uchwały​ ​ Walnego​ ​ Zgromadzenia​ ​ Stowarzyszenia​ ​ zapadają​ ​ bezwzględną​ ​ większością głosów​ ​ w​ ​ obecności​ ​ przynajmniej​ ​ połowy​ ​ ogólnej​ ​ liczby​ ​ członków​ ​ w​ ​ pierwszym terminie.​ ​ Głosowanie​ ​ jest​ ​ jawne.​ ​ Zgromadzenie​ ​ ​ ​ w​ ​ drugim​ ​ terminie​ ​ jest​ ​ zdolne​ ​ do podjęcia​ ​ ważnych​ ​ uchwał​ ​ bez​ ​ względu​ ​ na​ ​ liczbę​ ​ uczestniczących​ ​ członków uprawnionych​ ​ do​ ​ głosowania.

§ 34.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalania zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie budżetu,

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 35.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 36.

Zarząd​ ​ składa​ ​ się​ ​ z​ ​ od​ ​ 3​ ​ do​ ​ 5​ ​ osób​ ​ w​ ​ tym​ ​ Prezesa,​ ​ Zastępcy Prezesa Zarządu​ ​ oraz​ ​ Członków Zarządu.​ ​ Prezesa​ ​ i​ ​ Wiceprezesa​ ​ wybiera​ ​ Zarząd​ ​ spośród​ ​ swoich​ ​ członków.

§ 37.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 38.

1. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.

3. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

§ 39.

Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 40.

Komisja Rewizyjna jest powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 41.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Zarządu,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składania wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 43.

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

§ 44.

W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 45.

1.​ ​ Majątek​ ​ Stowarzyszenia​ ​ stanowią​ ​ nieruchomości,​ ​ ruchomości​ ​ oraz​ ​ finanse.

2.​ ​ Majątek​ ​ Stowarzyszenia​ ​ powstaje​ ​ z:

-​ ​ składek​ ​ członkowskich,  

-darowizn,​ ​ spadków​ ​ i​ ​ zapisy,

-dochodów​ ​ z​ ​ majątku​ ​ Stowarzyszenia,  

-ofiarności​ ​ publicznej,

-dotacji,  

-wpływów​ ​ z​ ​ nawiązek,  

-dotacji​ ​ pozyskanych​ ​ z​ ​ funduszy​ ​ pomocowych​ ​ Unii​ ​ Europejskiej​ ​ i​ ​ budżetu​ ​ państwa § 46.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 47.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 48.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 49.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 50.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ VII

ODDZIAŁY TERENOWE

§ 51.

1. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

2. Do powołania Oddziału wymagana jest minimalna, określona przez ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” liczba członków.

3. Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Główny.

4. Oddziały terenowe działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zmian.) oraz Statutu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci.

5. Oddziały Terenowe zobowiązują się do poszanowania i przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

6. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenie stanu liczbowego członków poniżej liczb wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

7. Za zgodą Zarządu Głównego mogą być powołane filie Oddziałów działające na podstawie wewnętrznych regulaminów.

8. Do powołania filii Oddziałów wymagany jest wniosek, przynajmniej trzech członków zwyczajnych.

§ 52.

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Członków oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału. 

§ 53.

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:

a)  z głosem decydującym członkowie zwyczajni Oddziału,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 54.

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.

2. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3. W przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków Oddziału uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału mogą być podejmowane w obecności co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Oddziału w kolejnym terminie posiedzenia, który może być wyznaczony o jedną godzinę później tego samego dnia pod warunkiem, że w pisemnych zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału możliwość taka będzie przewidziana i zostanie podany termin kolejnego posiedzenia. 

§ 55.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane:

a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

c) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia stosownej uchwały. 

§ 56.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

a) uchwalanie programów działania oddziału,

b) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c) uzupełnianie składu władz Oddziału w drodze wyborów w czasie trwania kadencji,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

e) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

f) dysponowanie środkami finansowymi na działalność statutową, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego,

g) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału lub członków Oddziału,

h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Oddziału,

i) rozpatrywanie ewentualnych skarg członków Oddziału na działalność Zarządu Oddziału.

§ 57.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 58.

1. Zarząd Oddziału jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

3. Posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Zarządu Oddziału, w przypadku jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Oddziału.

4. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Oddziału.

§ 59.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,

b) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,

c) wnioskowanie do Zarządu Głównego o powoływanie i rozwiązywanie filii, określanie zasięgu ich działania i siedziby,

d) organizowanie pracy merytorycznej filii podlegających Oddziałowi,

e) koordynowanie działalności filii,

f) podejmowanie uchwał w dotyczących przyjęcia nowych członków i utraty członkostwa,

g) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału,

h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

j) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

k) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w statucie,

l) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

m) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału,

n) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

o) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności finansowej i merytorycznej do Zarządu Głównego.

§ 60.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem wewnętrznej kontroli działalności Zarządu Oddziału;

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na pierwszym posiedzeniu. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organizacjach Stowarzyszenia.

§ 61.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,

b) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

c) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

d) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

e) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

f) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 62.

Oddział Terenowy może być rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

a) podejmowania przez władze Oddziału działań sprzecznych z postawieniami statutu Stowarzyszenia,

b) zmniejszenia liczby członków Oddziału, poniżej liczby wymaganej do utworzenia Oddziału,

c) prowadzenia przez Oddział działań niezgodnych z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 63.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.
Łódź, dnia 10 października 2017 roku.