Konkurs plastyczny "Prawa mam i się na nich znam"

niedziela, 19, listopad 2017 Drukuj
Z okazji IV Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. "Prawa mam i na nich się znam".
 
"[…] niespornym jest prawo dziecka do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy do szacunku i ufności, gdy samo zaufa i powie, co jest jego prawem – mniej będzie zagadek i błędów" J. Korczak.
 
Zapraszamy dzieci do przedstawienia swoich praw w formie plastycznej techniką dowolną. Mamy nadzieję, że nasz konkurs będzie okazją do wspólnego (rodziców i dzieci) rozważania nad prawami dziecka.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, który ufundował również nagrody dla zwycięzców. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu
 
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Prawa mam i na nich się znam"
 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych "DLA NASZYCH DZIECI" pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
2. Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2017 r. a kończy 4 grudnia 2014 r.
3. Tematem konkursu są prawa dziecka i to jak dzieci na co dzień z nich korzystają
4. Celem konkursu jest rozszerzanie wiedzy na temat praw dziecka i ich przestrzegania.
 
Założenia organizacyjne
 
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 0-15 lat w całej Polsce.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
0-3 lata, 4-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat.
3. Prace konkursowe należy przesłać na adres Stowarzyszenie DLA NASZYCH DZIECI, 91-463 Łódź ul. Żurawia 10/47 do dnia 04.12.2017.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę
5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Zgłoszone prace nie będą zwracane autorom.
8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, adres mailowy lub numer telefonu, wiek autora pracy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 
Wyniki konkursu
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej i dwa wyróżnienia.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność i kreatywność, samodzielność wykonania.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska w internecie na stronie www.dlanaszychdzieci.com i www.facebook.com/dlanaszychdzieci.
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci".
5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 
Postanowienia końcowe
 
1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na publikowanie pracy na stronach internetowych i fanpage Stowarzyszenia "DLA NASZYCH DZIECI" i Rzecznika Praw Dziecka oraz przekazanie praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci"
2. Autorzy prac zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie , uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.dlanaszychdzieci.com i www.facebook.com/dlanaszychdzieci.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających istotny wpływ na organizowanie konkursu.
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac
d. rozstrzygania w kwestiach nieregulowanych postanowieniami regulaminu.
 
link do regulaminu:
 
link do oświadczeń: